Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Al nou doutz termini blanc
Del pascor vei la elesta
Don lo nous temps s'escontenta;
Qand la sazos es plus genta
E plus avinens e val mais,
Et hom deuria esser plus gais
E meillor sabor me a jais.

Per qe·m pesa car m'estanc
Q'ieu ades non pas la festa,
C'us sols jorns mi sembla trenta
Per una promessa genta
Don mi sortz trebaills et esglais;
E non vuoill sia mieus Doais
Ses la sospeisson de Cambrais.

Pustella en son huoill e cranc
Qui ja mais l'en amonesta!
Qe ja malvastatz dolenta
No·il valra mession genta,
Ni sojorns ni estar ad ais
Tant cum gerra, trebails e fais.
So sapcha·l seigner de Roais.

Ni anc no·n vim bratz ni flanc
Tronchat, ni gamba ni testa
Ferit de plaia dolenta;
Ni ab grand ost ni ab genta,
No·l vim a Roam ni a Sais.
E membres li c'om li retrais
Q'anc en escut lansa non frais!

Gerra ses fuoc e ses sanc
De rei ni de gran poesta
Cui hom laidis ni desmenta
Non es ges paraula genta!
Qu'el pois si sojorn ni s'engrais!
E joves cui gerra non pais
N'esdeven leu gras e savais.

Reis de Franssa e·us tenc per franc:
Car hom a Tors no·us fai qesta
Ni de Giortz no·us presenta
Patz ni fin que sia genta,
Ec vos la gerra e la pais!
E domentre c'om s'i eslais,
Non er sos pretz fins ni verais.

Ges d'En Oc-e-Non no·m planc
Qu'eu sai ben q'en lui non resta
La gerra ni non s'alenta,
C'anc patz ni fis no·il fon genta,
Ni hom plus volontiers non trais
Ni non fetz cochas ni assais
Ab pauc de gens ni ab gran fais.

Lo reis Felips ama la pais
Plus que·l bons om de Tarantais.

E·N Oc-e-Non vol gerra mais
Plus que non fetz uns dels Algais.