Main PageTroubadours' ListingMore Works by Raimon de Miravalh

Tot quan fatz de be ni dic
Cove que ma dona prenda,
Pus de me no vol plus renda
Mas qu'ieu per ley me castic
De tot aquo qu'a benestar non tanha!
E manda-m far so don pretz mi remanha
Qu'estiers no fa hom son talen
Si no-s guarda de falhimen.

Per q'ieu justa ley m'abric
Quar no falh en re qu'enprenda,
Ni a poder que dissenda
Per se ni per enemic!
Per so-m ten pres cum soudadier d'Espanha,
Que qora-s vol m'emprenh en la mesclanha,
A tot lo sieu voler ai sen
E non am nulh son malvolen.

Pus per lieys d'autras m'esdic,
Aitan li qier per esmenda
Que-l belh joven non despenda
Tro que-m restaure-l destric,
Qu'al sieu sofranh tot quant a mi sofranha!
E si-m fa mal, ja non er qui m'en planha,
Qu'ieu eys m'ai anat enqueren,
Qu'encontra lieys non truep guiren.

Quascuna vuelh n'ay'un pic,
Qu'estiers no-m platz lur carvenda
Tan qan midons las defenda,
Que per ren als no m'en gic!
E, si no fos qu'a sos ops mi guazanha,
Tan lunhera de midons ma companha
Que-ls bes grazira solamen
E dels mals preira venjamen.

Anc hom tan no lur servic
Qe tan pauc de grat n'atenda!
D'aisso tanh q'ieu la reprenda,
Qu'ie-n sai tal que s'en jauzic
Q'eras m'estai per eys son tort estranha!
Mas ja no vuelh que domneys per me-s franha,
Qu'ades no-i trob'om chauzimen
E suffert ai tan longamen.

Dreg a mon belh Mai d'amic
T'en vai, chanos, qu'ilh t'entenda,
E si tan fai que t'aprenda,
Ben tenh mon chantar per ric!
Qe re qu'ilh pretz no-s bayssa ni-s gavanha,
Que-l sieus lauzars daur'e-l blasmars estanha!
Tan sap e conoys et enten
Qu'ades val mais la part qu'ilh pren.

Mon Audiart sal Dieus e sa companha,
Mas la belha que de s'amor m'estranha
Fa mal quar Miravalh non pren,
Pus a las autras lo defen.